Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Valné zhromaždenie ZSP SR 2020

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu spôsobenú koronavírusom COVID-19, ktorá pretrváva na Slovensku od marca 2020 a v súlade s ust. § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa Valné zhromaždenie ZSP SR uskutočňuje formou per rollam, pričom sa v programe nachádzajú len nevyhnutné otázky fungovania Zväzu.

Ihneď, ako to bude možné a uvoľnia sa opatrenia, usporiadame Valné zhromaždenie ZSP SR v riadnej forme v nových priestoroch za účasti nového generálneho sekretára a prediskutujeme všetky zmeny, aktivity a dianie v strojárskom priemysle.

Valné zhromaždenie ZSP SR po per rollam prerokovaní schvaľuje body:

a. Správa Dozornej rady ZSP SR o hospodárení s financiami ZSP SR v roku 2019;

b. Rozpočet ZSP SR za rok 2019;

c. Rozpočet ZSP SR za rok 2020;

d. Nové znenie Stanov ZSP SR v kontexte zmeny sídla z pôvodného Ventúrska 10, 811 01 Bratislava na nové sídlo Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava.

Zápisnica VZ ZSP SR 16.12.2020S pozdravom

Sekretariát ZSP SR