Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Zhrnutie aktivít v rámci 25. MSV v Nitre

ZSP SR mal samostatný stánok v pavilóne M4. Spolu so Zväzom vystavovala členská organizácia SPINEA s.r.o. Prešov.

Dňa 22.5.2018 sa konalo od 11:00hod. Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR, ktoré bolo rozdelené na neverejnú a verejnú časť.

Neverejná časť zasadnutia bola venovaná aktuálnym, zväzovým a ekonomickým otázkam.

Verejná časť bola venovaná prezentáciám o stave strojárstva a Asociácii priemyselných zväzov, výzvam Industry 4.0 v strojárskom priemysle, novým pravidlám ochrany osobných údajov (GDPR) a digitalizácii dokumentov v podnikoch.

Program:
NEVEREJNÁ ČASŤ (11:00 – 12:15)
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných komisií (mandátovej, návrhovej) a overovateľov
3. Aktivity Zväzu od minulého zasadnutia VZ a činnosť Zväzu na najbližšie obdobie
4. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2017
5. Správa mandátovej komisie
6. Rozprava
7. Správa návrhovej komisie - návrh Uznesenia
8. Záver

VEREJNÁ ČASŤ (13:00 – 14:30)
1. Príhovor prezidenta Zväzu – Stav strojárstva
2. Stav podnikateľského prostredia a činnosť Asociácie priemyselných zväzov
3. Ako a prečo technológie zvyšujú produktivitu?
(Martin Jesný – REVUE Priemyslu)
4. Praktický prístup k GDPR zo strany IT firiem (IT Asociácia Slovenska)
5. Digitalizácia dokumentov v podnikoch (IXTENT Slovakia s.r.o.)
6. Ukončenie verejnej časti

Bližšie informácie nájdete v Zápisnici a Uznesení z tohto zasadnutia, ktorá sa budú nachádzať v dokumentoch po prihlásení.

Poobede sa uskutočnilo rokovanie prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára ZSP SR so zástupcami BVV Brno ohľadom prípravy tohtoročného strojárskeho veľtrhu.

Na slávnostnom otvorení veľtrhu boli odvzdané ocenenia "Strojársky výrobok roka 2017.
Ocenené boli nasledovné výrobky:
Výrobok: Hydraulický ohraňovací lis HOL 40
Výrobca: JHL - PRODUKT, s.r.o., Trenčín

Výrobok: Vysoko presný aktuátor DS 95 a DSM 95
Výrobca: SPINEA, s.r.o. Prešov a SPINEA Technologies s.r.o, Prešov

Výrobok: 4 – nápravový nádržkový vozeň Zags 117 m3 LPG+
Výrobca: Tatravagónka a.s. Poprad

Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství za rok 2018 získala akciová spoločnosť KONŠTRUKTA- Industry so sídlom v Trenčíne, ktorú prevzal člen Predstavenstva Zväzu Ing. Ľubomír Plško.

FOTOGALÉRIA