Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Zhrnutie aktivít v rámci 24. MSV v Nitre

ZSP SR mal samostatný stánok v pavilóne M4 a jeden deň ho využila na prezentáciu členská firma Atos IT Solutions and Services.
Dňa 23.5.2017 sa konalo od 11:00 hod. stretnutie Predstavenstva Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Predmetom rokovania bola príprava Valného zhromaždenia Zväzu a viceprezident Ing. Juraj Borgula ukončil svoje pôsobenie v orgánoch Zväzu.

Dňa 23.5.2017 sa konalo od 12:00hod. Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR, za účasti 48 delegátov a pozvaných hostí. Zasadnutie bolo venované aktuálnym a ekonomickým otázkam, prezentáciám o superodpočte a ponuke služieb agentúry SARIO pre členov Zväzu.
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba pracovných komisií a overovateľov
3/ Aktivity Zväzu od minulého zasadnutia VZ a činnosť Zväzu na najbližšie obdobie
4/ AYMING (nový člen ZSP SR) - Využitie superodpočtu na výskum a vývoj pre členov ZSP SR
5/ SARIO - prezentácia služieb
6/ Asociácia priemyselných zväzov
7/ Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2016
8/ Stanovisko Dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2016i
9/ Správa mandátovej komisie
10 / Doplnenie orgánov Zväzu
11/ Rozprava
12/ Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
13/ Záver
Bližšie informácie nájdete v Zápisnici a Uznesení z tohto zasadnutia, ktoré sa nachádzajú v dokumentoch po prihlásení.
Na slávnostnom otvorení veľtrhu boli odvzdané ocenenia "Strojársky výrobok roka 2016.
Ocenené boli nasledovné výrobky:
Výrobok: Vysoko presný aktuátor TS 245
Výrobca: SPINEA, s.r.o., Prešov

Výrobok: PODVOZOK Y Lsso-D, Y25 Lssof-D (TVP NG-DBS)
Výrobca: Tatravagónka a.s. Poprad

Výrobok: Luxusný nábytkový trezor BG15
Výrobca: Wertheim, s.r.o., Dunajská Streda, závod Modra

FOTOGALÉRIA