Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Súťaž o "Strojársky výrobok roka 2018"

V rámci vyhlásenej súťaže o „Strojársky výrobok roka 2018“ ZSP SR ocení aj v tomto roku najlepšie výrobky medailou a diplomom. Ocenenie sa udeľuje za účelom propagácie výrobných a predajných aktivít výrobcov a tiež zvýšenia záujmu odberateľov a spotrebiteľov o tieto výrobky na domácom a zahraničnom trhu.

Podmienkou pre zaradenie do súťaže je doručenie riadne vyplnenej prihlášky, doloženej požadovanými dokumentmi a údajmi, umožnenie jeho obhliadky na mieste inštalácie, prípadne vo výrobnom podniku prihlasovateľa.

Súťaž je bezplatná aj pre nečlenov Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Do súťaže budú zaradené výrobky, ktorých prihlášky budú doručené na sekretariát Zväzu strojárskeho priemyslu SR, Ventúrska 10, 811 01 Bratislava do 14.5.2019 do 12.00 hod.

Štatút súťaže SVR 2018

Prihláška do súťaže SVR 2018