Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

O ZVÄZE

Stanovy ZSP SR komplet (formát PDF)

§1
Názov, právna forma a sídlo

Názov je Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky. Skratka je ZSP SR (ďalej len Zväz). Zväz je právnickou osobou založenou v zmysle ustanovenia § 1 a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č.300/1990 Zb. ako organizácia zamestnávateľov.

Sídlom Zväzu je Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava.

§2
Cieľ činnosti Zväzu

Poslaním Zväzu je definovať, reprezentovať, podporovať a presadzovať spoločné záujmy svojich členov s cieľom zdokonaľovania podnikateľského a zamestnávateľského prostredia, ktoré zabezpečí dlhodobú prosperitu strojárskeho priemyslu a prispieť tak k rozvoju hospodárstva Slovenskej republiky.

§3
Predmet činnosti Zväzu

1. Zväz sa podieľa na vytváraní optimálnych podmienok pre dynamický rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít Slovenskej republiky, na ochrane a presadzovaní záujmov svojich členov.

2. Zväz presadzuje a chráni záujmy svojich členov pri rokovaniach s ústrednými orgánmi štátnej správy a odborovými orgánmi v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky, otázkach, ktoré budú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa. Je členom iniciatívnych, dohodovacích a konzultatívnych orgánov.

3. Zväz koordinuje postup pri presadzovaní spoločných záujmov svojich členov vo vzťahu voči zastupiteľským zborom a ústredným orgánom štátnej správy, ústredným orgánom odborových organizácií a vo vzťahu k partnerským organizáciám zamestnávateľov doma a v zahraničí.

4. Zväz, ako zakladateľ a spoluzakladateľ, môže vytvárať podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečujú spoločné záujmy členov.

5. Poskytuje servis, poradenstvo a informácie v dohodnutých oblastiach, podporuje prípravu na podnikanie v malých a stredných podnikoch, organizuje, zabezpečuje a vykonáva výchovno-vzdelávaciu, pedagogickú, lektorskú činnosť, prieskum a výskum v oblasti marketingu a manažmentu.

6. Zabezpečuje a vykonáva publikačnú, vydavateľskú a nakladateľskú činnosť.

7. Zabezpečuje aktivity, predovšetkým v oblasti legislatívy a jej aplikácie, súvisiace s rozvojom strojárskeho priemyslu.

§4
Členstvo vo Zväze

1. Členom Zväzu môže byť každá právnická a fyzická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti zamestnáva pracovníkov v oblasti strojárstva, alebo príbuzných činnostiach a má pôsobnosť v Slovenskej republike.

2. Členstvo vo Zväze vzniká na základe prihlášky schválenej Predstavenstvom dňom uvedeným v prihláške. O prijatí za člena písomne upovedomí organizáciu sekretariát Zväzu.

3. Členovia môžu používať označenie „Člen Zväzu strojárskeho priemyslu SR“.

4. Predstavenstvo môže v jednotlivých prípadoch priznať podľa svojho uváženia fyzickej osobe z radov vynikajúcich osobností vedy, výskumu a verejného života čestné členstvo.

5. Osobitným členom je tzv. „Pridružený člen“, ktorý sa stáva členom Zväzu za účelom participácie na časti predmetu činnosti Zväzu. O jeho prijatí rozhoduje Predstavenstvo.

§5
Zánik Zväzu

Zväz zaniká:

1. Dobrovoľným rozpustením Zväzu alebo zlúčením s iným Zväzom.

2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení Zväzu.

§6
Zánik členstva

Členstvo vo Zväze zaniká:

1. Zánikom členskej organizácie.

2. Vystúpením, ktoré musí mať písomnú formu a musí byť doručené prezidentovi Zväzu.

3. Vylúčením. Člen, ktorý dlhodobo neplní svoje základné povinnosti môže byť zo Zväzu vylúčený Valným zhromaždením na základe návrhu predstavenstva.

4. Čestné členstvo vo Zväze zaniká na základe rozhodnutia čestného člena, alebo valného zhromaždenia.

5. V prípade ukončenia členstva vo Zväze akoukoľvek formou nemá bývalý člen majetkové ani iné práva voči Zväzu.

§7
Práva a povinnosti člena

1. Člen má tieto práva:

a) zúčastňovať sa s hlasovacím právom na rokovaní Valného zhromaždenia;
b) mať svojich zástupcov v orgánoch Zväzu;
c) podieľať sa na činnosti pracovných komisií Zväzu;
d) podieľať sa na príprave stanovísk a ďalších dokumentov Zväzu;
e) byť adresátom všetkých informácií a materiálov, ktoré získajú orgány Zväzu;
f) využívať všetky ďalšie služby, ktoré bude Zväz poskytovať svojim členom;
g) vykonávať aj v rámci pôsobnosti Zväzu samostatne akúkoľvek činnosť, najmä samostatne sa zúčastňovať na rokovaniach, ktorých účastníkom je aj Zväz, nesmie však zaujímať stanoviská, ktoré sú v rozpore s uzneseniami orgánov Zväzu.

2. Člen má tieto povinnosti:

a) riadiť sa týmito Stanovami a rešpektovať uznesenia valných zhromaždení a ostatných orgánov Zväzu;
b) chrániť dobré meno Zväzu. Pokiaľ člen vystupuje menom Zväzu je povinný presadzovať a vysvetľovať ciele a stanoviská Zväzu;
c) zabezpečiť, aby ním delegovaní zástupcovia do orgánov Zväzu a ním navrhnuté osoby do volených funkcií Zväzu zodpovedne, riadne a včas plnili svoje úlohy;
d) prispievať v stanovenom rozsahu na činnosť Zväzu;
e) poskytovať pre ZSP SR informácie potrebné pre jeho činnosť, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s ochranou záujmov podniku.

Pridružený člen má všetky práva okrem 1a) b) g) a povinnosti okrem 2c).

§8
Orgány Zväzu

Orgánmi Zväzu sú:

a) Valné zhromaždenie
b) Predstavenstvo
c) Výkonný výbor
d) Prezident
e) Generálny sekretár
f) Hlavný vyjednávač
g) Dozorná rada

§9
Štruktúra Zväzu

1. Zväz môže vytvárať regionálne zoskupenia podľa potrieb a požiadaviek svojich členov.

2. Zväz môže vytvárať organizačné jednotky. O ich vytvorení rozhoduje Predstavenstvo Zväzu.

§10
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie (ďalej len “Zhromaždenie”) je najvyšším orgánom Zväzu. Zhromaždenie je tvorené z predstaviteľov členov Zväzu. Každý člen má právo menovať jedného svojho zástupcu do Zhromaždenia. Členskú organizáciu v Zhromaždení spravidla zastupuje štatutárny zástupca. Zhromaždenia sa zúčastňujú s hlasom poradným čestní členovia, hostia prizvaní predstavenstvom a zamestnanci Zväzu. Zhromaždenie rozhoduje svojimi uzneseniami, ktoré sú pre Zväz a jej orgány záväzné.

2. Zhromaždenie najmä:

a) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov
b) stanovuje základné smery činnosti Zväzu
c) prerokúva a schvaľuje stanoviská, vyjadrenia a návrhy Zväzu
d) volí a odvoláva Predstavenstvo Zväzu a Dozornú radu Zväzu
e) schvaľuje čestných členov
f) schvaľuje výročnú správu predstavenstva a programové prehlásenie Zväzu
g) schvaľuje rozpočet a výsledky hospodárenia Zväzu
h) schvaľuje zástupcu Zväzu do orgánov, ktorých je Zväz členom, alebo na rokovania, na ktoré je prizvaný. Práva prezidenta a generálneho sekretára týmto nie sú dotknuté
i) stanovuje výšku príspevkov členov
j) rozhoduje o vylúčení člena zo Zväzu
k) rozhoduje o zániku Zväzu, menuje likvidátora a rozhoduje o spôsobe majetkového vysporiadania.

3. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní zástupcovia nadpolovičnej väčšiny členov, ktorí vlastnia viac ako 50 percent hlasov. Uznesenie Zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala prostá väčšina hlasov. Je neprípustné pod menom Zväzu uvádzať akékoľvek stanovisko k záverom Valného zhromaždenia, ktoré nebolo prijaté vyššie uvedeným spôsobom.

4. Rokovanie Zhromaždenia zvoláva a vedie prezident podľa potreby, a to najmenej jedenkrát ročne. Každý člen Zhromaždenia musí byť pozvaný písomne/elektronicky, najmenej 14 dní vopred. Vo výnimočnom a naliehavom prípade návrh na zvolanie Zhromaždenia môže dať ktorýkoľvek člen Zväzu. Zhromaždenie sa zvoláva minimálne raz za rok. Mimoriadne zhromaždenie sa zvoláva, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov a v naliehavých prípadoch, ak to vyžadujú záujmy Zväzu, tiež Predstavenstvo alebo Dozorná rada

5. Výkon hlasovacieho práva na Zhromaždení je nasledovný:

Na každého člena s počtom pracovníkov do 100 pripadá 1 hlas
do 400 pripadajú 2 hlasy
do 700 pripadajú 3 hlasy
do 1 000 pripadajú 4 hlasy
do 1 500 pripadá 5 hlasov
a na každých ďalších započatých 500 pracovníkov má člen ďalší hlas. Členovia ZSP SR sa môžu zastupovať preukázaním plnej moci.

6. V prípade, že medzi zasadnutiami Zhromaždenia dôjde k zníženiu počtu členov Predstavenstva alebo Dozornej rady, môžu tieto orgány v záujme zabezpečenia plnenia svojich úloh kooptovať nových členov do doby nasledovného Zhromaždenia. Kooptovať možno maximálne 1/3 členov orgánu.

7. Zo zasadnutia Zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú dvaja vopred určení overovatelia. Uznesenie zo Zhromaždenia musí byť zverejnené na webstránke Zväzu.

§11
Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je kolektívnym riadiacim a rozhodovacím orgánom Zväzu oprávneným rozhodovať vo všetkých otázkach, ktoré nie sú týmito Stanovami zverené do pôsobnosti iného orgánu Zväzu.

2. Predstavenstvo Zväzu má najviac 15 členov.

3. Členovia Predstavenstva sú volení Valným zhromaždením vždy na obdobie štyroch rokov. Opätovné zvolenie je prípustné.

4. Predstavenstvo sa schádza k svojim rokovaniam v termínoch, stanovených prezidentom Zväzu, najmenej 4x ročne. Schôdze zvoláva a riadi prezident Zväzu. V prípade jeho neprítomnosti, viceprezident Zväzu. Predseda dozornej rady má právo zúčastniť sa zasadnutí predstavenstva s poradným hlasom.

5. Predstavenstvo ďalej:

a) rozhoduje o základných otázkach poslania Zväzu, vychádzajúc pritom z programového vyhlásenia, schváleného Zhromaždením
b) predkladá Zhromaždeniu návrh výročnej správy a programového vyhlásenia
c) predkladá Zhromaždeniu po prerokovaní v Dozornej rade účtovnú uzávierku za uplynulý rok, návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok a návrh na stanovenie výšky členského príspevku
d) volí a odvoláva prezidenta a najviac troch viceprezidentov Zväzu
e) na návrh Prezidenta menuje a odvoláva Generálneho sekretára a Hlavného vyjednávača Zväzu.
f) zvoláva z vlastnej iniciatívy, alebo na návrh Dozornej rady, Výkonného výboru alebo členov Zväzu, v zmysle § 8 ods. 4 Stanov, mimoriadne Zhromaždenie
g) rozhoduje o prijatí nových členov Zväzu a o zrušení členstva
h) predkladá Zhromaždeniu návrh na vylúčenie členov Zväzu
i) schvaľuje vnútroorganizačné normy
j) vytvára podľa potreby pracovné skupiny
k) schvaľuje členstvo Zväzu v iných organizačných zoskupeniach, ako aj zrušenie takéhoto členstva.

7. Zo zasadnutia Predstavenstva sa robí zápis, ktorý overujú dvaja členovia Predstavenstva. Zápis a uznesenie sa doručuje všetkým členom Predstavenstva.

§12
Výkonný výbor

1. Členmi výkonného výboru Zväzu sú prezident, viceprezidenti, generálny sekretár Zväzu a Hlavný vyjednávač Zväzu.

2. Výkonný výbor je menovaný Predstavenstvom a vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia a Predstavenstva.

3. Výkonný výbor predkladá Predstavenstvu prehľad o svojej činnosti medzi zasadnutiami Predstavenstva a môže mu predložiť na rozhodnutie akúkoľvek záležitosť v rámci jeho kompetencie.

4. Výkonný výbor zasadá vždy, keď o to požiada ktorýkoľvek člen Výkonného výboru.

5. Schôdze Výkonného výboru riadi prezident alebo viceprezident Zväzu. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň 4 členovia. Uznesenia sú prijímané jednoduchou väčšinou hlasov prítomných. V prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedajúceho.

6. Zo schôdze Výkonného výboru robí zápis generálny sekretár a overuje ho jeden člen Výkonného výboru. Tento zápis sa doručuje všetkým členom Výkonného výboru a Predstavenstva.

7. Výkonný výbor vypracováva a vydáva vnútorné organizačné normy, smernice a predpisy. Prezident podľa závažnosti jednotlivých noriem tieto predkladá na schválenie Predstavenstvu.

§13
Prezident

1. Prezident je spoločne s viceprezidentmi štatutárnym orgánom Zväzu oprávneným konať v mene Zväzu voči tretím stranám.

2. Prezident koordinuje a organizuje činnosť orgánov Zväzu, zvoláva, pripravuje a vedie rokovania Zhromaždenia, Predstavenstva a riadi činnosť generálneho sekretára.

3. Prezidenta volí Predstavenstvo.

4. Volebné obdobie prezidenta je štyri roky. Opätovné zvolenie je možné.

5. Prezident navonok zastupuje Zväz a koná v jeho mene.

6. Prezident je pri výkone svojej činnosti povinný riadiť sa uzneseniami Zhromaždenia, podávať mu správy o svojej činnosti a zodpovedá mu za svoju činnosť.

7. V prípade neprítomnosti prezidenta ho v plnom rozsahu zastupuje podľa potreby jeden z viceprezidentov, ktorí sú volení Predstavenstvom.

§14
Generálny sekretár

1. Generálny sekretár riadi prácu sekretariátu Zväzu a plní voči jeho pracovníkom funkciu vedúceho organizácie.

2. Generálneho sekretára na návrh prezidenta Zväzu schvaľuje a odvoláva Predstavenstvo Zväzu.

3. Generálny sekretár je oprávnený konať navonok v mene Zväzu v rozsahu písomného poverenia.

4. Generálny sekretár zodpovedá za riadny chod činnosti sekretariátu Zväzu po organizačnej, pracovnoprávnej a hospodárskej stránke. Za svoju činnosť zodpovedá Predstavenstvu a Zhromaždeniu, ktorým predkladá správy o svojej činnosti a o stave hospodárenia.

§15
Hlavný vyjednávač

1. Hlavný vyjednávač vystupuje v mene Zväzu ako styčná osoba pre sociálnych partnerov.

2. Hlavný vyjednávač vedie rokovania kolektívneho vyjednávania, riadi a koordinuje tím vyjednávačov Zväzu

3. Hlavného vyjednávača na návrh Prezidenta Zväzu schvaľuje a odvoláva Predstavenstvo Zväzu.

4. Hlavný vyjednávač zodpovedá za procesy kolektívneho vyjednávania. Za svoju činnosť zodpovedá Predstavenstvu a Zhromaždeniu, ktorým predkladá správy o svojej činnosti. Hlavný vyjednávač sa zúčastňuje zasadnutí Predstavenstva.

§16
Dozorná rada

1. Dozorná rada sa skladá z piatich členov, volených Zhromaždením na obdobie štyroch rokov. Opätovné zvolenie je možné.

2. Členovia Dozornej rady volia a odvolávajú predsedu, ktorý zvoláva a riadi zasadnutia Dozornej rady.

3. Dozorná rada:

a) vyjadruje sa k návrhu účtovnej uzávierky a k návrhu rozpočtu
b) vyjadruje sa k ďalším materiálom predkladaným Zhromaždeniu
c) kontroluje finančné hospodárenie Zväzu.

4. Dozorná rada je oprávnená zvolať mimoriadne Zhromaždenie alebo o jej zvolanie požiadať Predstavenstvo.

5. Na zasadnutí Dozornej rady sa schvaľuje uznesenie, ktoré predkladá predseda Dozornej rady a overuje ho jeden člen Dozornej rady. Toto uznesenie sa dáva na vedomie Predstavenstvu.

§17
Odborné sekcie

1. Odborné sekcie sú poradnými a pracovnými orgánmi Zväzu. Odborné sekcie pôsobia v rámci Zväzu podľa svojho odborného zamerania. Nemajú právo vystupovať navonok v mene Zväzu. Svoje stanoviská a návrhy smerom navonok predkladajú Predstavenstvu.

2. Vytvoriť odbornú sekciu môžu členské organizácie podľa príbuznosti výrobného odboru, v ktorej sú činné. Návrh na zriadenie odbornej sekcie môže predložiť každý člen Zväzu.

3. O ustanovení odbornej sekcie na základe predloženého návrhu, rokovacieho a plánu práce rozhoduje Predstavenstvo.

4. Jedna organizácia pokiaľ to vyžadujú jej záujmy môže byť zastúpená vo viacerých sekciách. V takomto prípade organizácia rozhodne aký odbor pokladá za svoj hlavný.

5. Na čele sekcie stojí predseda. Predsedu sekcie volia zo svojho stredu zástupcovia organizácií tvoriace sekciu. Činnosť sekcie sa riadi rokovacím poriadkom a plánom práce, ktorý odborná sekcia schvaľuje na svojom prvom zasadnutí.

§18
Stále pracovné skupiny

1. Stále pracovné skupiny sú poradnými a pracovnými orgánmi Zväzu. Stále pracovné skupiny nemajú právo vystupovať navonok v mene Zväzu. Stanoviská týchto stálych pracovných skupín nie sú záväzné pre členov Zväzu pred ich schválením v Predstavenstve.

2. Každý člen má právo mať svojho zástupcu v ktorejkoľvek stálej pracovnej skupine.

3. Navrhnúť zriadenie stálej pracovnej skupiny a predmet jej činnosti môže ktorýkoľvek člen Zväzu cestou svojho zástupcu v Zhromaždení. Rokovací poriadok si stála pracovná skupina schvaľuje na svojom prvom zasadnutí.

§19
Rada Seniorov

Rada Seniorov je poradný orgán zväzu, ktorý vzniká z významných členov pôsobiacich v uplynulom období v štruktúrach ZSP SR. Rada Seniorov má hlas poradný a na jej čele stojí čestný prezident ZSP SR, ktorého si Rada Seniorov volí zo svojich radov. Členovia Rady Seniorov majú právo zúčastňovať sa zasadania Predstavenstva ZSP SR, ako aj jeho odborných sekcií. Navrhujú členov Predstavenstva a Dozornej rady Zväzu. Majú tiež právo voliť na Valnom zhromaždení ZSP SR.

§20
Zásady hospodárenia

1. Zväz hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia

2. Vlastný majetok Zväzu sa vytvára najmä z príspevkov členov a z činnosti Zväzu. Tento majetok je vo vlastníctve Zväzu.

3. Všetky orgány Zväzu sú povinné dbať o to, aby bol majetok, s ktorým Zväz hospodári čo najhospodárnejšie využívaný a všemožne chránený pred poškodením, zničením a stratou.

4. Rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení za kalendárny rok schvaľuje Zhromaždenie na návrh Predstavenstva.

5. Podrobnosti o hospodárení Zväzu upravujú smernice hospodárenia, schválené Predstavenstvom.

§21
Záverečné ustanovenia

1. Zmeniť tieto Stanovy môže len Zhromaždenie Zväzu.

2. Týmto sa rušia všetky predchádzajúce schválené Stanovy a Dodatky.

3. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 16.12.2020.

Schválené na Valnom zhromaždení Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky dňa 16.12.2020 v Bratislave.