Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

O ZVÄZE

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZSP SR) je organizáciou zamestnávateľov. Bol založený ako jeden z prvých odvetvových zväzov v rámci Zväzu priemyslu SR dňa 10. 7. 1990 na ustanovujúcej schôdzi v Dubnici nad Váhom. Zakladajúcimi členmi bolo 23 organizácií slovenského strojárstva.

ZSP SR je členom Asociácie priemyselných zväzov (APZ). Zväz je otvorenou organizáciou, ktorá združuje veľké, stredné aj malé podnikateľské subjekty činné v strojárskom, alebo príbuznom odvetví. Poslaním zväzu je reprezentovať a hájiť záujmy svojich členov predovšetkým pri kolektívnom vyjednávaní s odborovými organizáciami pri príprave kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a na rokovaniach so štátnou exekutívou a odborovými orgánmi v rámci Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva. Okrem toho k prvoradým úlohám zväzu patrí podpora rozvoja slovenského strojárstva, nadväzovanie a prehlbovanie kontaktov s partnerskými organizáciami v zahraničí. Odborná činnosť zväzu je organizovaná v odborných sekciách orientovaných na vecné problémy, ako aj v odborných sekciách združujúcich členov podľa príbuznosti výrobného odboru. Cieľom zväzu je neustále prehlbovať svoje pôsobenie medzi organizáciami odvetvia a združovať ich pre spoločné úsilie za dosiahnutie prosperity slovenského strojárstva.

Ing. Alexej Beljajev

prezident ZSP SR