Kolektívne vyjednávanie

Popis obrázka

Informácia o vyjednávaní o KZVS medzi ZSP SR a OZ KOVO

Proces vyjednávania medzi príslušnými odborovými organizáciami a zamestnávateľmi upravuje zákon o kolektívnom vyjednávaní. Cieľom tohto vyjednávania je uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) medzi ZSP SR a OZ KOVO. KZVS definuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ako aj rozsah práv a povinností zmluvných strán. Kolektívne vyjednávanie je v tomto smere výborný a osvedčený nástroj podpory účinného sociálneho dialógu a dosahovania sociálneho zmieru založený na princípe bipartity.

Uzavretá KZVS je záväzná pre zmluvné strany, t.j. v prvom kroku na zamestnávateľov a zamestnancov v podnikoch, ktoré sú členmi ZSP SR. Po prípadnom rozšírení zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny aj na tie podniky v rámci odvetvia, ktorých sa rozšírenie týka. Okrem uvedených prípadov je KZVS záväzná aj pre zamestnávateľa, ktorý požiada zmluvné strany o pristúpenie ku KZVS a zmluvné strany s tým súhlasia. Z KZVS sa odvíjajú aj podnikové KZ.

V mene ZSP SR vyjednáva tím v zložení: 

Peter Duchovič

Čaká sa na nomináciu

Dáša Slovíková

Peter Štrbian

Čaká sa na nomináciu